PRZYCHODNIA RODZINNA DZIESIĄTA - Transport sanitarny 

+48 744-94-25

Transport sanitarny

TRANSPORT SANITARNY

Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz.

Na podstawie oceny stanu zdrowia, lekarz stwierdza czy pacjentowi przysługuje transport sanitarny i czy będzie on bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny dla ubezpieczonego.

Każdy świadczeniodawca, w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 późn.zm.), z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń podstawowej opiece zdrowotnej, o ile nie zawarli oni odrębnej umowy w tym zakresie.

Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w przypadkach:

  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, 
  • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia, w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia.
  • w przypadkach wyżej nie wymienionych, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonemu przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

            Transport ten przysługuje pacjentom, którzy:

  • są zdolni do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagają przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnyc

Lekarz zlecający transport sanitarny uzgadnia termin transportu.
Jeżeli transport sanitarny jest częściowo lub całkowicie odpłatny przez pacjenta, lekarz umieszcza stosowną informację na zleceniu.

Zasady dotyczące wystawiania zleceń na transport sanitarny przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) znajdują się w części pt. „PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ).”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Triomed” Kolumna Transportu Sanitarnego i Pogotowie Ratunkowe

Siedziba firmy
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin

Dyspozytornia
czynna 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku
tel. (0-81) 444-11-11 lub (0-81) 742-57-57
tel. kom. (+48) 663-993-111